Google Form คือ เอกสารแบบสอบถามออนไลน์ ที่วิธีการสร้างไม่ยุ่งยาก สามารถสร้างคำถามและคำตอบได้หลากหลายประเภท
และยังเก็บข้อมูลดิบ รวมทั้งสรุปเป็นกราฟได้อีกด้วย • วิธีใช้ Google Form รวมถึง Flubaroo เพื่อตรวจคำตอบ
  โดย คุณศุภชัย ศศิกนก (อามีน) 
  Google for Education Certified Trainer

 • Google Form รูปแบบใหม่

 • ตรวจข้อสอบง่ายๆ ด้วย Flubaroo


 • Google Form Add-on: Form Limiter


 • การส่งงานออนไลน์ด้วย Google Form
ในหัวข้อนี้จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ
 • ส่วนของการสร้าง Google Form เพื่อให้นักศึกษาส่ง URL งานของตนเองมาให้แก่ผู้สอน
 • ส่วนของการสร้าง Google Site อย่างง่าย เพื่อใช้สำหรับวาง Google Form สำหรับนักศึกษาส่งงาน

การสร้างฟอร์มสำหรับส่งงานออนไลน์.mp4


การสร้าง Site สำหรับส่งงานออนไลน์.mp4