Temp Calendarเลขาส่วนตัว

สามารถสร้างตารางนัดหมายและแจ้งเตือนการนัดหมายได้อย่างสะดวกเหมือนมีเลขาส่วนตัวให้ทำให้ท่านจะไม่พลาดกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้อีกต่อไป


แบ่งปัน Google Calendar

สามารถแบ่งปัน Google Calendar ให้กับบุคลอื่นได้ สามารถควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงหรือแม้กระทั่งกรจัดการพื่อใช้งานปฏิทินเได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


ผสาน Google Calendar ร่วมกับ Gmail ของมหาวิทยาลัย

สามารถผสานการทำงานของ Google Calendar ร่วมกับ Gmail เพื่อเพิ่มความสะดวกในการนัดหมายหรือเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อสื่อการเรียนรู้ดัวยตนเองของ Google Calendar

  • การเปลี่ยนภาษา Google Apps

YouTube Video


  • การกำหนดสิทธิ์ปฏิทินให้กับผู้อื่น

YouTube Video


  • การสร้างปฏิทิน
    • วิธีการกำหนดสีปฏิทิน
    • วิธีการเปลี่ยนมุมมอง

YouTube VideoComments