Temp Training


เพื่อให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยกรุงเทพสามารถใช้งาน Google Apps ได้อย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพสูงสุด ท่านสามารถปรึกษาวิธีการใช้งานหรือแก้ไขปัญจากการปฏิบัติงานในปัจจุบันกับศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ นอกจากนั้นศูนย์คอมพิวเตอร์ยังเปิดอบรมการใช้งาน Google Apps ในหัวข้อการใช้งานมาตรฐานรวมถึงจัดอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านด้วย Google Apps ตามที่หน่วยงานต้องการ โดยมุ่งเน้น Workshop ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงพร้อมสื่อการสอนที่ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปทบทวนด้วยตนเองภายหลังร่วมกับคลังความรู้ของเราได้ หากผู้อบรมต้องการสอบถามเพิ่มเติมโดยละเอียดท่านสามารถติดต่อวิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร หรือติดต่อผ่าน Call Center ได้ตลอดเวลาทำการอีกด้วย สอบถามแก้ไขปัญหาการใช้งาน Google Apps ติดต่อ Call Center ทั้ง 2 วิทยาเขตที่หมายเลข 1710 หรือ 2710
สนใจอบรมการใช้งาน Google Apps หรือนำ Google Apps มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ติดต่อ อ.พิมพินันท์ ที่หมายเลข 2715


ตัวอย่าง หลักสูตร “Using Google Apps Effectively”

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีส่วนสำคัญมากสำหรับหน่วยงานผ่านอุปกรณ์ไอทีทั้ง Smart Devices ไม่ว่าจะเป็น Smart Phone Tablet Notebook หรือแม้แต่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานผ่านซอฟต์แวร์ต่างๆ ทำให้เราสามารถลดค่าใช่จ่ายในการทำงานไม่ว่าจะเป็นค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ต่างประเทศและยังทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เป็นตัวต่อยอดสำหรับผู้ที่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้แล้วและต้องการเพิ่มเติมเทคนิคในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยเนื้อหาการอบรมจะครอบคลุมวิธีการทำงานแบบ Anywhere Anytime และ Anydevices ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้เข้าอบรมให้สามารถประยุกต์การใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยใช้เครื่องมือของ Google Apps ที่สามารถดึงเอาความสามารถรถต่างๆ เข้ามาช่วยในการจัดการและแก้ไขปัญหาการทำงานในชีวิตประจำวันให้เสร็จได้อย่างรวดเร็ว ลดความผิดพลาดในการทำงานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือของ Google Apps เช่น Google Mail Google Calendar Google Drive Google Form และสามารถสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site ได้
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงวิธีการทำงานแบบ Anywhere Anytime และ Anydevices ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำงานได้
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบและเข้าใจถึงวิธีการใช้เครื่องมือของ Google Apps ต่างๆที่จะช่วยการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดการ

เวลา 9:00 น. – 12:00 น.

Google Mail
 • แนะนำการใช้งาน Google Mail และตัวอย่างการนำไปใช้งาน
 • การตั้งค่าลายเซ็น
 • วิธีการยกเลิกการส่งอีเมล์
 • การแจ้งเตือนทางเดสก์ท็อป
 • การตอบอีเมล์กลับอัตโนมัติ
 • ตัวกรองอีเมล์
 • Workshop การใช้งาน และการตั้งค่า Google Mail

Google Calendar
 • แนะนำการใช้งาน Google Calendar และตัวอย่างการนำไปใช้งาน
 • การสร้างปฏิทินร่วมที่มีตารางเวลาของทีมงาน
 • การนัดหมาย/เชิญประชุม
 • Workshop การสร้างปฏิทินเพื่อนัดหมายกิจกรรมของทีม เช่น การประชุม การเชิญประชุมพร้อมแนบรายงานการประชุม งานกิจกรรมหน่วยงาน เป็นต้น

Google Drive
 • แนะนำการใช้งาน Google Drive และตัวอย่างการนำไปใช้งาน
 • การจัดการไฟล์บน Google Drive เช่น อัพโหลด ดาวน์โหลด สร้าง ลบ ย้าย ทำสำเนา เปลี่ยนชื่อ การกู้คืนไฟล์เป็นต้น
 • แนะแบ่งปันข้อมูลผ่าน Google Drive
 • Workshop การสร้างโฟลเดอร์เก็บข้อมูลของหน่วยงานด้วย Google Drive และการจัดการเอกสารบนโฟลเดอร์หน่วยงาน

เวลา 13:00 น. – 16:00 น.

Google Form
 • แนะนำการใช้งาน Google Form และตัวอย่างการนำไปใช้งาน
 • การสร้าง Form
 • การตั้งค่า Form และ Menu ต่างๆ
 • การประยุกต์ใช้งาน Form
 • การ Share Form การจัดการสิทธิ์การเข้าถึง Form
 • การทำ bit.ly เพื่อให้ URL สั้นลง
 • การติดตั้ง Flubaroo สำหรับการตรวจนับ Google Form
 • Workshop การใช้ Google Form เพื่อลงทะเบียนอบรม และการใช้ Google Form เพื่อสร้างข้อสอบออนไลน์และตรวจข้อสอบด้วย Flubaroo

Google Site
 • แนะนำการใช้งาน Google Site และตัวอย่างการนำไปใช้งาน
 • การสร้าง Google Sites เบื้องต้น
 • Workshop การสร้าง Google Site รายวิชาเบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพทุกระดับที่ต้องการเรียนรู้การใช้งาน Google Services จำนวนไม่เกิน 40 ท่าน

พื้นฐานผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นได้

Download สื่อการสอน


 
Comments